Hệ thống bảo thạch

Hệ thống bảo thạc hỗ trợ nâng cấp rất nhiều chiến lực cho nhân vật

Chư vị tiên gia khi đạt tới đẳng cấp cao và có nhu cầu nâng cấp thêm chiến lực có thể sử dụng những bảo thạch, tinh hoa của trời đất để khảm nạm lên trang bị.

Hệ thống Bảo thạch nằm trong giao diện Dung Luyện, được mở tại level 35 theo tiến độ chuỗi nhiệm vụ chính tuyến.

Hệ thống bảo thạch chia làm 8 cấp với 9 loại bảo thạch, có thể sử dụng các bảo thạch cấp thấp để hợp thành bảo thạch cấp cao hơn. Lưu ý nhỏ trong quá trình hợp thành có xác xuất thất bại

Khi có bảo thạch có thể tiến hành khảm lên những trang bị tương ứng. Theo cấp độ từ 40 trở lên, mỗi 10 cấp, trang bị lại mở 1 lỗ khảm bảo thạch. Tối đa mở 5 lỗ khảm.

Khi đã khảm 1 bảo thạch mà muốn thay thế có thể sử dụng Phù Gỡ Đá để tách bảo thạch khỏi trang bị và khảm bảo thạch khác vào. Trong trường hợp không muốn gỡ, Chư vị tiên gia có thể khảm đè lên, nhưng như vậy bảo thạch cũ trên trang bị sẽ biến mất

Bổn trang hi vọng chư vị có thể tận dụng tối đa sức mạnh mà hệ thống bảo thạch đem lại, qua đó có bước chuẩn bị cho hành trình xưng bá thế giới Tiên Hiệp.